A. ZÁKLADY PRÁCE S DOTAČNÍM PORTÁLEM

1. Registrace do systému

Registrovat se můžete na adrese https://dotace.usti-nad-labem.cz/register (nebo použijte modré tlačítko "Registrovat se" v horním menu).

Pro registraci nepotřebujete zadat nic víc než svou e-mailovou adresu a heslo.

Při registraci nevyplňujete informace o Právnické nebo Fyzické osobě žadatele, tyto informace poskytnete až při vyplňování samotné žádosti o dotaci.

1 žadatel = 1 účet = 1 e-mail (nelze pod jedním e-mailem přihlásit více žadatelů)

2. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, vyplňte svoji e-mailovou adresu na této stránce https:/dotace.usti-nad-labem.cz/password_recovery, následně vám do e-mailu přijde odkaz, na kterém si můžete nastavit heslo nové.

Pokud vám e-mail nedorazí (vyčkejte alespoň 1 hodinu), kontaktujte prosím IT podporu na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz.

B. MOJE IDENTITA

1. Změna údajů

Veškeré informace o žadateli lze, po přihlášení, upravit na adrese https://dotace.usti-nad-labem.cz/user/update_info nebo HLAVNÍ STRÁNKA/MOJE IDENTITA

 1. Vyberete si zda žádáte jako Fyzická nebo Právnická osoba
 2. Pokud máte IČO, můžete své údaje předvyplnit načtením z rejstříku ARES
 3. Vyplňte všechny údaje, které uznáte za vhodné, systém vás upozorní, pokud byste opomněli vyplnit některé požadované pole

Údaje které jsou povinné pro podání žádosti jsou především:

 1. Osoby s podílem v této PO / skuteční majitelé
 2. Identifikace Právnické osoby (IČO, název, právní forma a DIČ) nebo Fyzické osoby (Jméno, Příjmení, Datum narození)
 3. Trvalá adresa
 4. Kontaktní údaje pro účely zpracování žádostí (Telefonní číslo, E-mail a ID Datové Schránky žadatele)
 5. Bankovní spojení (číslo účtu a název banky)

Své údaje můžete kdykoli změnit, jakmile ale odešlete žádost o dotaci, údaje v této žádosti již nebude možné změnit.

V jednom uživatelském účtu lze žádat vždy jen za jeden právní subjekt, pokud chcete žádat za více subjektů, musíte si vytvořit více uživatelských účtů, jeden pro každého unikátního žadatele.

2. Osoby s podílem v této právnické osobě/skuteční majitelé

Tento formulář je vyžadován kvůli naplnění zákonné povinnosti evidence vlastnické struktury a skutečného majitele u příjemců dotací. Tato povinnost je evidována v zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuzák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Za skutečného majitele je považována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Pro správné vyplnění použijte informační systém Evidence skutečných majitelů https://esm.justice.cz/.

Více informací:


3. Doručovací adresa

Vyplníte v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu či sídla organizace. Tato adresa bude využívána k doručování písemností.

4. Bankovní spojení

Pokud žadatel používá více bankovních účtů, lze vyplnit ve formuláři žádosti č. 1 – Doplňující informace o žadateli.

5. Kredibilita žadatele (rok vzniku, historie, přehled pořádaných akcí/projektů, spolupráce, zkušenosti, atp.)

Žadatel vyplní informace o své organizaci/osobě a toto bude uvedeno automaticky v každé podané žádosti.

C. ŽÁDOST

1. Nová žádost

Moje žádosti - vytvořit novou žádost – uvádí se název akce a výše požadované dotace (výši dotace lze dále změnit viz rozpočet)


Identifikační údaje žadatele jsou propsány automaticky. Dále je třeba postupně vyplňovat další podformuláře (doplňující informace o žadateli, základní údaje o projektu, podrobný popis, čestné prohlášení, přílohy atp.).


Rozpočet projektu

·        celkové částky jsou automaticky počítány z jednotlivých položek rozpočtu vč. požadované výše dotace

·        podíl požadované dotace na celkových nákladech v % je také automaticky počítán

·        rozpočet musí být vyrovnaný (příjmy=výdaje), pokud u rozpočtu vidíte žlutý trojúhelník s vykřičníkem, je v rozpočtu chyba právě u jeho vyrovnanosti

·        v příjmové části je automaticky započítána částka, kterou požadujete jako dotaci

Pozor na uznatelné a neuznatelné náklady dle jednotlivých dotačních programů!

 

Pokud je žádost vyplněna správně ve všech bodech, je v přehledu vyplněných podformulářů vše označeno zelenou fajfkou. Pokud je u rozpočtu žlutý trojúhelník s vykřičníkem, je chyba ve vyrovnanosti rozpočtu viz výše. Pokud je u podformuláře červený křížek, není zcela vyplněn.

Pouze pokud je žádost vyplněna správně ve všech bodech vč. nahrání příloh, lze žádost odeslat uvedeným způsobem. Do té doby nebude žadateli možnost odeslání přístupné.

2. Žádost o změnu údajů v již poskytnuté dotaci

Pokud dojde ke změně v identitě žadatele, místa konání, termínu konání či rozpočtu akce/projektu/činnosti je příjemce dotace povinen podat žádost o změnu údajů. Formulář žádosti je k dispozici v nabídce úkonů u jednotlivých podaných žádostí „vytvořit požadavek na změnu v žádosti“. Jiné změny nejsou povoleny.


Žádosti o změnu údajů musí být podány bez zbytečného odkladu poté, co se o nich příjemce dotace dozví. Žádost o změnu rozpočtu lze podat pouze jednou (ostatní nebudou akceptovány) a to v dostatečném časovém předstihu 30 dní před termínem finančního vypořádání.D. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Finanční vypořádání dotace - podání vyúčtování

Po přihlášení do dotačního portálu jsou pod záložkou „moje žádosti“ všechny Vaše podané žádosti do všech dotačních kategorií vyhlášených městem v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit


U žádosti vždy vidíte, v jaké fázi procesu se právě nachází (zelený rámeček s informací). Pokud je u žádosti měněn stav, vždy Vám přijde na e-mail anotace s oznámením (viz níže).

Pokud je dotace možné vyúčtovat, aktivuje se záložka „vyúčtovat žádost“ (černý rámeček). Pokud dotace není v takové fázi, tato záložka u žádosti chybí


Pokud je záložka „vyúčtovat žádost“ aktivní, lze vyplňovat formulář. Tento formulář lze vyplňovat průběžně. Nezapomeňte své kroky UKLÁDAT, aby nedošlo ke ztrátě vyplněných údajů.

Identifikační údaje příjemce dotace se propíší automaticky ze záložky „má identita“. Pokud nedochází ke změnám, není třeba již vyplňovat.

Automaticky jsou vyplněny základní údaje o akci/činnosti/projektu; program z jakého bylo čerpáno, schválená podpora, vyplacená podpora, nečerpaná podpora, čerpaná podpora celkem (toto je nastaveno a propočítáno automaticky vzorcem).

Dále je automaticky uvedena částka k vyúčtování, částka vyúčtovaná a částka nevyúčtovaná. Toto je také propočítáváno automaticky na základě toho, jak vkládáte informace o jednotlivých nákladech.

UPOZORNĚNÍ: Náklady předkládané do vyúčtování MUSÍ souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“). Náklady jsou rozděleny max. do čtyř částí – materiálové náklady, nemateriálové náklady – služby, majetek a personální náklady.


Nahrání závěrečné zprávy

Závěrečnou zprávu nahrajete přes modré pole u položky č. 4 – nahrát závěrečnou zprávu. Otevře se samostatné okno, kam přílohu nahrajete a označíte, zda se jedná o závěrečnou zprávu vč. doložení publicity nebo zda se jedná pouze o závěrečnou zprávu a publicitu budete nahrávat samostatně.

Nahrajete-li závěrečnou zprávu bez publicity, je nezbytné nahrát samostatně přes modré pole u položky č. 5 – nahrát doklad o publicitě projektu


Pokud je vyúčtování vyplněno ve všech požadovaných položkách, můžete si toto ověřit na formuláři, kdy jsou povinné náležitosti vyúčtování označeny zeleně. Pouze v tom případě budete moci formulář podat buď přes datovou schránku (automatické přesměrování na Vaší DS) nebo jiným způsobem (osobně do podatelny MmÚ, poštou atp.).

Pokud vyúčtování není vyplněno ve všech požadovaných položkách, je chybějící bod označen červeným křížkem. V tu chvíli není možné vyúčtování jakkoli odeslat (prostřednictvím DS ani jinak). 


Jednotlivé informace k uplatňovaným nákladům vkládáte buď přes „vytvořit novou položku“. Vyplňujete údaje podobně jako v předchozích letech (příloha č. 1 papírového formuláře na vyúčtování). Nebo lze přidat dále ve formuláři „přidat novou položku vyúčtování“.

Nezapomeňte údaje UKLÁDAT


Dále je třeba nahrát všechny přílohy dle dotačního programu, ze kterého je dotace čerpána.

POZOR! Věnujte pozornost, jaké přílohy jsou dle dotačního programu povinné. Toto je uvedeno vždy v části nazvané „Podmínky čerpání a vyúčtování (finanční vypořádání) dotace! Vyúčtování je pro všechny kategorie a programy jednotné a proto není možné, aby dotační portál upozornil na skutečnost, že některá příloha chybí.


Pokud mezi přílohami k vyúčtování jsou přílohy, které jste nahráli, avšak nepoužili v rámci doložení čerpání nebo jako závěrečnou zprávu a příp. doklad o publicitě, bude tato položka označena červeným křížkem (v elektronické verzi vyúčtování bude viditelná i pro administrátora dotace). Nejedná se o chybu, nicméně doklad je tzv. navíc.

POZOR! Pokud nahráváte povinné přílohy dle smlouvy či dotačního programu a nejedná se o doložení čerpání – např. výpis z analytického účtu, výpis z bankovního účtu, který dokládá příjem dotace atp., bude i u těchto příloh červený křížek. Tyto přílohy ponechte nahrané. Jedná se o „ostatní přílohy“.


Vyúčtování je považované za podané pouze za předpokladu, že bude vyplněno elektronicky přes dotační portál. Příjemce dále MUSÍ vyúčtování podat buď přes datovou schránku nebo osobně na podatelnu MmÚ nebo prostřednictvím dodavatele poštovních služeb.

Ø Jsou-li doklady nahrány elektronicky při vyplnění formuláře, příjemce doloží pouze podepsaný formulář, který je možné stáhnout ve formátu .pdf

Ø Nejsou-li doklady nahrány elektronicky při vyplnění formuláře, příjemce doloží podepsaný formulář, který je možné stáhnout ve formátu .pdf a dále k tomu doloží všechny povinné přílohy vč. fotokopií účetních dokladů podobně, jako v předchozích letechJakmile jste vyúčtování vyplnili ve všech bodech a případně nahráli požadované přílohy, lze vyúčtování odeslat datovou schránkou nebo odeslat vyúčtování jinak.


Jakmile uložíte zcela vyplněné (příp. odešlete) vyúčtování v dotačním portálu budete moci vyúčtování stáhnout ve formátu .pdf


2. Vrácení celé dotace

Pokud dotaci nečerpáte/vracíte oznámíte tuto skutečnost také prostřednictvím dotačního portálu.


Pokud je záložka „vyúčtovat žádost“ aktivní, lze vyplňovat formulář. Identifikační údaje příjemce dotace se propíší automaticky ze záložky „má identita“. Pokud nedochází ke změnám, není třeba již vyplňovat. Automaticky jsou vyplněny základní údaje o akci/činnosti/projektu; program z jakého bylo čerpáno, schválená podpora, vyplacená podpora, nečerpaná podpora, čerpaná podpora celkem (toto je nastaveno a propočítáno automaticky vzorcem).


Součástí formuláře je možnost "vrátit dotaci v plné výši". Po zadání této možnosti lze vyplnit část týkající se vrácení dotace. V samostatném formuláři uvedete důvod vrácení, číslo uzavřené smlouvy a nahrajete soubor s výpisem bankovního účtu, kde je dotace poukazována zpět na účet poskytovatele. Pokud příjemce vrací celou dotaci, nesmí být nahrány žádné účetní doklady ve formuláři vyúčtování.


Přes tlačítko "odeslat" bude podáno finanční vypořádání formou vrácení celé poskytnuté dotace.


E. KONTAKTY

Kontaktní údaje

Informace k dotacím v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit podává Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, 2. patro, dotaceKS@mag-ul.cz


 • OBLAST KULTURY


Jiřina Kurková, referentka odd. kultury a sportu, tajemnice Kulturní komise RM, jirina.kurkova@mag-ul.cz, 475 271 576

Dotační kategorie

 • Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti
 • Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů


Bc. Gabriela Krčilová, vedoucí odd. kultury a sportu, gabriela.krcilova@mag-ul.cz, 475 271 688

 • Víceleté granty v oblasti kultury • OBLAST SPORTU


Bc. Gabriela Krčilová, vedoucí odd. kultury a sportu, gabriela.krcilova@mag-ul.cz, 475 271 688

Dotační kategorie

 • Tradiční kolektivní a individuální sporty


Mgr. Šárka Poláčková, referentka odd. kultury a sportu, tajemnice Komise sportu a volnočasových aktivit RM, sarka.polackova@mag-ul.cz, 475 271 584

Dotační kategorie

 • Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)
 • Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců


Veronika Kaňková, referentka odd. kultury a sportu, veronika.kankova@mag-ul.cz, 475 271 472

Dotační kategorie

 • Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let
 • Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 
 • OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Veronika Kaňková, referentka odd. kultury a sportu, veronika.kankova@mag-ul.cz, 475 271 472

Dotační kategorie

 • Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže od 5 let do 20 let
 • Akce volnočasového kalendáře  • OBLAST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Šmilauerová Šárka, referentka odd. sociálních služeb, sarka.smilauerova@mag-ul.cz, 475 271 360

Vavřičková Renata, referentka odd. sociálních služeb, renata.vavrickova@mag-ul.cz, 475 271 119F. PRÁVNÍ INFORMACE