DOTAČNÍ SOFTWARE 2

DSW2 je open-source nástroj pro digitalizaci dotačních procesů určený především pro obce, městské části a kraje.

Umožňuje pohodlnou správu celého dotačního procesu od samotné tvorby dotační výzvy a jejích programů, příjem žádostí, jejich zpracování, kontrolu, hodnocení a veškeré související akce až po kontrolu podaných vyúčtování poskytnuté dotace.

Aplikace je velmi variabilní a může se přizpůsobit různě nastaveným procesům podle individuálních potřeb obce. Také míra využití jednotlivých funkcí aplikace je volitelná, tudíž zaleží na každé obce, které fáze dotačního procesu realizuje prostřednictvím aplikace, a které mimo ni.

Další výhody pro obec:

 • Vše na jednom místě v digitální podobě.
 • Sjednocení formy přijatých žádostí.
 • Rychlejší vypisování dotačních výzev.
 • Tvorba vlastních formulářů pro žadatele.
 • Správa uživatelských účtů, a to jak zaměstnanců úřadů, tak i žadatelů.
 • Možnost on-line asistence žadateli již ve fázi přípravy žádosti.
 • Možnost příjmu žádostí přes datovou schránku.
 • Příjem a kontrola vyúčtování dotace.
 • Historie žádostí i dotačních programů.
 • Možnost zveřejní seznamu všech poskytnutých dotací.
 • Automatická publikace otevřených dat.
 • Notifikace pro žadatele i úředníky.
 • Možnost vrátit žádost žadateli k doplnění či opravě (včetně notifikace).

Výhody pro žadatele:

 • Možnost odeslat žádost datovou schránkou nebo e-mailem.
 • Možnost doložení všech potřebných dokumentů pro poskytnutí i následné vyúčtování dotace prostřednictvím aplikace.
 • Trvalý přístup ke všem aktuálním i historickým, rozpracovaným i odeslaným žádostem.
 • Možnost úpravy osobních a kontaktních údajů žadatele.
 • Aktuální informace ke zveřejněným dotačním výzvám a programům na jednom místě.
 • Notifikace o stavu zpracování žádosti (potvrzení o formální správnosti žádosti, potvrzení o schválení žádosti a potvrzení o odeslání schválených finančních prostředků).

O projektu

Hlavním cílem DSW2 je nabídnout obcím, městským částem a krajům pohodlný nástroj pro správu celého dotačního procesu, a to počínaje vypsáním dotační výzvy a konkrétních dotačních programů přes příjem žádostí, jejich zpracování, kontrolu, hodnocení i ohlášení akcí, až po vyúčtování a zveřejnění udělené podpory v otevřených datech.

Nastavení celého dotačního portálu je velmi variabilní. Aplikace se umí přizpůsobit zavedeným procesům v obci/kraji, není tady nutné, aby se uživatel přizpůsoboval aplikaci. Uživatel má možnost vytvořit si v aplikaci vlastní formuláře pro žadatele o dotaci, a to v takové podobě, na jakou je zvyklý. Může také spravovat jak uživatelské účty zaměstnanců dotačního úřadu, tak účty žadatelů.

Projekt je poskytován ve formě open source software vč. dokumentace pro instalaci a nastavení, a to proto, že jedním z cílů projektu je umožnit obci/kraji nezávislost na IT poskytovatelích (eliminace rizika vendor lock-in).

Jedinou otázkou, na kterou si budoucí uživatel (obec/kraj) musí odpovědět je, zda si open source software bude provozovat sám na své vlastní náklady nebo zda zvolí variantu dodání aplikace jako kompletní služby, která zahrnuje implementaci, správu, provozní a uživatelskou podporu a vývoj na míru, od neziskové organizace Otevřená města, z. s. .

Jak si software vyzkoušet?

Napište nám na e-mail dsw2@otevrenamesta.cz požádejte o svůj vlastní portál ZDARMA.
Vyzkoušejte si administraci dotačního portálu, vytvoření formulářů, vyplnění a odeslání žádosti o dotaci.
Rozhodněte se dle Ceníku jak chcete software provozovat.
Při testování vám samozřejmě poskytneme pomoc s nastavením a zodpovíme všechny otázky, abyste mohli udělat informované rozhodnutí.

Dotační proces

Abyste si mohli udělat představu, které všechny úkony s Dotačním Software lze provádět, zde je stručný popis dotačního procesu, jak jej implementujeme.

Krok v dotačním procesu Povinný? Kompetence (Role / Tým) Popis
Přijetí žádosti Povinný Tým: Formální Kontrola Přijetí může proběhnout úplně elektronicky nebo listinnou formou.
Formální kontrola Povinný Tým: Formální Kontrola Každá elektronicky přijatá žádost musí být schválena formální kontrolou, případně může být žádost vrácena žadateli k opravě a v nejhorším případě vyřazena z dalšího zpracování. U listinných podání žádostí se předpokládá kontrola před elektronickou evidencí.
Hodnocení žádosti Nepovinný Tým: Hodnocení Žádostí Pokud chcete, můžete v jednotlivých programech žádosti hodnotit dle stanovených bodových kritérií, výsledek hodnocení pak může být podkladem pro další jednání dotačních orgánů.
Návrh změny výše nebo účelu dotace Nepovinný Tým: Návrh výše dotace V procesu zpracování lze provést návrhy na změnu výše podpory nebo účelu.
Uzavření a finalizace žádostí Nepovinný Role: Správce dotací Před jednáním statutárních orgánů (rada, zastupitelstvo, ...) je možné ukončit hodnocení a návrhy změn výše nebo účelu (typicky provádí komise/výbory).
Nastavení výsledného stavu Povinný Tým: Schválení výše dotace Po jednání statutárních orgánů je třeba provést evidenci výsledku jednání, zaslat vyrozumění o poskytnutí/neposkytnutí podpory a případně vyzvat žadatele k podpisu smlouvy.
Zvěřejnění smlouvy a vyplacení podpory Povinný Tým: Nastavení výsledného stavu žádosti / Role: Ekonom Pro každou žádost je třeba s žadatelem uzavřít příslušnou smlouvu o veřejnoprávní podpoře a tuto zveřejnit v registru smluv. Portál umožňuje evidovat i situace kdy smlouva podepsána být nemůže, provést hlášení podpory de minimis a případně vyplatit i jen část schválené podpory (víceleté dotace).
Ohlášení činnosti / akce / díla Nepovinný Žadatel Pokud vyžadujete od úspěšných žadatelů, aby vás informovali o průběhu čerpání (uspořádání akce, dokočení díla, naplánované činnosti), toto mohou žadatelé provést přímo v dotačním portálu.
Vyúčtování dotace Povinný Žadatel / Role: Ekonom Vyúčtování dotace je nezbytné, portál umožňuje žadateli podat vyúčtování (jednotlivé položky) a tyto doložit příslušnými doklady (výpis z BÚ, faktura, smlouva, pokladní doklad). Ekonom dotační organizace pak může vyúčtování akceptovat, nebo jej vrátit k doplnění/opravě žadateli.
Veřejnoprávní kontrola Nepovinný Role: Ekonom Skrze portál lze také evidovat situace kdy došlo k porušení veřejnoprávní smlouvy a musí být vrácena část nebo celá částka dotace a evidovat probíhající správní/trestní/soudní řízení.
Zveřejnění udělené podpory Povinný Role: Ekonom Dle zákonných povinností, portál automaticky zveřejní po ukončení procesu žádosti, identifikaci úspěšného žadatele, částku podpory, účel a hodnocení a část vyúčtování (závěrečnou zprávu a seznam uznaných nákladových položek) ve formátu otevřených dat.

Ceník

Cena za používání / podporu při využívání projektu se odvíjí především od toho, zda je daná obec / městská část, členem spolku Otevřených Měst či nikoliv. Cena za využívání aplikace je navázána na velikost daňových příjmů obce nebo kraje. Cena je konstruována jako pásmová.

Pokud vás zajímá členství, podmínky a případně další výhody, více informací naleznete zde: https://www.otevrenamesta.cz/collaboration/

Nákladová položka Pro členy Otevřených Měst Ostatní obce a organizace
Provoz v cloudu Otevřených Měst (SaaS)
 • Provoz a podporu zajišťují Otevřená Města na vlastní IT infrastruktuře.
 • Zahrnuje běžnou podporu v pracovní dny (8/5).
 • Zahrnuje školení pro správce dotačního fondu.
 • Zahrnuje asistenci s prvním nastavením dotačního portálu a technických parametrů.
 • Zdarma je samozřejmě oprava všech funkčních chyb i drobný vývoj.
Zdarma
Výše daňových příjmu obce (Kč/rok) Měsíční poplatek (Kč) Roční poplatek (Kč)
do 200 mil. 1.050 Kč 12.600 Kč
do 400 mil. 2.100 Kč 25.200 Kč
do 600 mil. 3.150 Kč 37.800 Kč
do 800 mil. 4.200 Kč 50.400 Kč
do 1000 mil. 5.250 Kč 63.000 Kč
do 1200 mil. 6.300 Kč 75.600 Kč
do 1400 mil. 7.350 Kč 88.200 Kč
nad 1400 mil. 8.400 Kč 100.800 Kč
Provoz na vašem serveru (On-Premise)
 • Dotační software bude provozován na vaší IT infrastruktuře.
 • Zahrnuje běžnou podporu v pracovní dny (8/5).
 • Zahrnuje školení pro správce dotačního fondu.
 • Zahrnuje asistenci s prvním nastavením dotačního portálu a technických parametrů.
 • Zdarma je samozřejmě oprava všech funkčních chyb i drobný vývoj.
Kompletní Dotační Software si můžete zdarma stáhnout na stránkách Gitlab.

Pokud si software nedokážete spustit sami, nebo nemáte potřebné kapacity, můžete se obrátit na Otevřená Města a požádat nás o zajištění provozu a/nebo uživatelské podpory.

Cenu bohužel nelze stanovit předem, kontaktujte nás prosím na e-mailu dsw2@otevrenamesta.cz
Nebo můžete požádat svého stávajícího poskytovatele/dodavatele webových stránek, provoz projektu je velmi jednoduchý a nevyžaduje žádné speciální počítače, servery nebo licence.
Vývoj na míru

Například vývoj formulářů na míru, nebo integrace s produkty třetí strany, například spisovou službou, ekonomickým software, IdM a další.

Menší úpravy dle hodinové náročnosti s cenou 1500 Kč/hodina.

Pro velké úpravy stanovíme, pokud to bude možné, fixní projektovou cenu.
Ceny platné od června 2022

Partneři projektu

Uvedené jsou městské části a obce, které již využívají nebo aktuálně testují využití Dotačního Software, a organizace, které se podílejí na vývoji nebo propagaci projektu.